کلینیک مهر مادر

مامایی

کلینیک مهر مادر

صفیه دهشیری
کلینیک مهر مادر مامایی

سوگندنامه

پروردگارا !!! حمد و ثناي بي پايانت را بجا مي آورم که نعتم ارزاني داشتي و مرا به عنوان ماما،همراه در مسير خلقت قرار دادي... در پيشگاهت سوگند ياد ميکنم که همواره تا واپسين لحظه حياتم با عشق و ايمان؛ در فهم دانش خلقت و بقاي مطلوب بشر کوشا بوده، امانتدار گوهر آفرينش باشم و حفاظت از آن را وظيفه خطير خويش بدانم؛ و با طهارت قلبي و روحي که لازمه امانتداري است، مهارت دست و ذهن را به پشتوانه علم بکار گيرم، حفاظت را به کمال رسانده و بعنوان دست ظاهر ؛ هدايتگري رشد و تکامل و تولد مرواريد خلقت را در نقطه پاياني احسن تقويم عهده دار شوم و تا رسيدن به بلوغ و دوران باروري اش و پس از آن نيز همچنان که گفتم باشم... حافظ و حامي صدف زن و گوهر مادر بوده ، در کشاندن دامن بهشت به زير پايش سهيم و شريک گردم و براي چراغ خانواده اين کانون محبت و نورافشاني ات همچون چراغدان باشم تا سرانجام خود بسوي تو هدايت شده ، در زمره رستگاران قرار گيرم ... همچنين سوگند ياد ميکنم ، از هواهاي مادي و نفساني اجتناب نموده و حافظ حقوق و اسرار مراجعين و بيماران باشم ... پروردگارا !!! زيبايي ... هدايت ... رضايت ... و امانت را به من و حرفه ام عطا فرما و مرا در انجام مسئوليت در حيطه وظايفم، بدون خطا، که آن را قول مي دهم ياري فرما ... آمين

تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 9:53 | نویسنده : صفیه دهشیری |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.